🇬🇧 CONDITIONS

Booking and payment
As soon as we receive your filled out booking form, we will mail you to check your request. Only after receiving your confirmation, we will send you an official invoice/confirmation of booking. By filling out the booking form, you indicate that you have read, understood and agreed to our rental and payment conditions, as well as the provisions included in the general information section. The down payment of 50% of the total rental price must have been remitted to our bank account within 7 days of the invoice date. The balance payment must be in our possession at the latest 8 weeks before the start date of the rental period. Bookings made within 8 weeks before the start date of the rental period require immediate payment in full (of the total rental price) – by wire- including miscellaneous charges. We reserve the right to cancel the reservation if payment does not occur in time. We also reserve the right to refuse, and have the right to cancel your reservation, where the majority of your party is aged between 17 and 21.

Your holiday address and map
After we have received full payment, we will send you the address of the rented property and the route map.
There is information about places of interest available in the house. Also, the managers will be glad to give you more details.

Your arrival and departure times
In general the house will be at your disposal from 17.00 hours on the day the rental period starts. At your departure, one of the managers will contact you beforehand to agree upon a suitable check up time on Saturday morning. Another day is not possible except if agreed upon beforehand. If you leave without the check up, the deposit will be refunded later.

Rules of the property owner
The tenant must adhere to the rules – rental conditions and provisions indicated in the Rental information. The rented property may not be occupied by more persons than has been agreed upon. Even the temporary stay of more persons than agreed upon can cause the rental agreement to be declared void. In this case reimbursement is not possible. The tenant is required to treat the house and its facilities with the utmost care. Damage caused by the tenant to the property or its facilities must be paid to the owner. When the tenant vacates the property, it must be swept clean and undamaged. In most cases the property owner will request a security deposit. In case the tenant does not adhere to the house rules, the owner has the right to demand that the tenant vacate the premises. This leaves the tenant without the right to claim damages. Is the property clean and undamaged upon departure and the tenant has fulfilled all his/her obligations, then the deposit will be refunded at the end of the rental period.

Prices
The rent is indicated in the description of the property. We reserve the right to change the prices should changes in fees/taxes and /or rates of exchange give cause to do so.

Security deposit
The security deposit for the whole property or the mansion only is 500, to be paid cash upon arrival.
When the property has been left clean and undamaged, and the tenant has fulfilled all of his /her obligations, the deposit will be reimbursed at the end of the rental period. Any additional charges, such as damage caused by you or (extra, necessary) cleaning charges will be settled with the security deposit. Before your departure the property owner or manager is allowed to check your holiday house and its inventory. The payment of the security deposit on the spot and the reimbursement of it, is an arrangement between the owner/manager and the tenant.

Cancellation
Cancellation of a booking is possible up to 8 days before the start of the rental period, but only if the tenant is able to find a tenant to replace him or her. The tenant must notify us as soon as possible in writing. We will not consent to a transfer where the person or party concerned does not meet our requirements. If the cancellation was requested 8 weeks or less before the start of the rental period the tenant must pay the full amount as indicated on the invoice. We advise you to take out a cancellation insurance.

Complaints
In case of complaints or questions, please contact the manager. An early departure without prior consultation or mutual agreement of all parties, releases the owner from any obligations or compensation.

Responsibility
The owners are not responsible for any damages and/or accidents at the property.

Extra juridical charges and differences of opinion
If for some reason you do not pay, we must forward our claim, and the extra juridical costs, being 15% of the amount due with a minimum of € 150,00 will have to be paid by you. Dutch law is applicable to the rental conditions. Any differences of opinion concerning the interpretation of our rental conditions or the quality of the rented property are preferably settled amongst the two parties. Should judicial steps become necessary, the party involved authorizes the Justice of Peace court (magistrates’ court) in Utrecht (The Netherlands, Europe) to pass sentence.

Liability concerning typing errors
This website has been composed with the utmost care. The owner can not be held liable for any typing errors, mistakes or omissions. Should there be any mistakes on the website (that we know of), that can effect your booking, you will be informed.

🇳🇱CONDITIES

Reserveren en betalen
Zodra wij uw ingevulde boekingsformulier ontvangen, en wij kunnen bevestigen dat uw selectie nog steeds beschikbaar is voor de gevraagde periode, nemen wij per email contact met u op om uw aanvraag te controleren. Pas na ontvangst van uw mondelinge of schriftelijke bevestiging sturen wij u een factuur/bevestiging van de reservering. Door het invullen van het boekingsformulier kunt u aangeven dat u onze huur- en betalingsvoorwaarden, alsmede de bepalingen opgenomen in de algemene informatie sectie, hebt gelezen en begrepen en daar ook mee akkoord gaat. De aanbetaling van 50% van de totale huurprijs moet binnen 7 dagen na de factuurdatum zijn overgemaakt op onze bankrekening. De betaling van het saldo moet uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode in ons bezit zijn. Boekingen, gemaakt binnen 8 weken vóór de aanvangsdatum van de huurperiode, dienen onmiddellijk in zijn geheel (totale huursom), inclusief diverse kosten, te worden betaald door middel van telefonische overboeking. Wij behouden ons het recht voor om de reservering te annuleren indien de betaling niet op tijd binnen komt. We behouden ons ook het recht voor om uw reservering te weigeren dan wel te annuleren, indien de meerderheid van het gezelschap tussen de 17 en 21 jaar is.

Uw vakantieadres en de routekaart
Na ontvangst van volledige betaling, sturen wij u het adres van het gehuurde en de routekaart.
Ter plaatse is toeristische informatie over de omgeving beschikbaar. Bovendien zullen de bedrijfsleiders u met plezier informeren.

Aankomst- en vertrektijden
et huis is op de eerste dag van de huurperiode vanaf 17.00 uur beschikbaar. Een van de bedrijfsleiders zal met u een afspraak maken voor de zaterdagochtend van vertrek. Een andere dag is niet mogelijk, tenzij van te voren overeengekomen. In geval van vertrek zonder voorafgaande afspraak, zal de borg achteraf worden terugbetaald.

Reglement van de eigenaar
Bij vertrek dient de huurder het gehuurde bezemschoon en onbeschadigd op te leveren. De huurder moet zich houden aan de regels, de verhuur voorwaarden en de bepalingen, zoals vermeld in de huur informatie. Het gehuurde mag niet worden bewoond door meer personen dan is afgesproken. Zelfs door het tijdelijk verblijf van meer personen dan overeengekomen, kan de huurovereenkomst ongeldig verklaard worden. In dit geval is vergoeding niet mogelijk. De huurder is verplicht om het huis en haar faciliteiten met de grootste zorg te behandelen. Schade aan het pand of de installaties, door de huurder veroorzaakt, moet aan de eigenaar worden betaald. Wanneer de huurder de lokalen verlaat, moeten deze schoon en onbeschadigd worden opgeleverd. In de meeste gevallen zal de eigenaar een borgsom vragen. In het geval dat de huurder zich niet aan de huisregels houdt, heeft de eigenaar het recht om te eisen dat de huurder het pand ontruimt. Dit laat de huurder zonder recht om schadevergoeding te vorderen. Is de woning schoon en onbeschadigd bij vertrek en de huurder heeft voldaan aan al zijn / haar verplichtingen, dan zal de borg aan het einde van de huurperiode worden terugbetaald.

Prijzen
De huurprijs is aangegeven in de beschrijving van het pand. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te wijzigen, zouden veranderingen in de vergoedingen / belastingen en / of wisselkoersen daartoe aanleiding geven om dit te doen.

Borg
De borg voor de huur van het gehele landgoed ofwel alleen Het Herenhuis bedraagt 500 euro en dient ter plaatse direct in contanten te worden overhandigd.
Alle extra kosten, zoals schade veroorzaakt door u of (extra, noodzakelijke) schoonmaakkosten, worden met de borg verrekend. Vóór uw vertrek, is het de eigenaar of de beheerder toegestaan om uw vakantiehuis en de inventaris te controleren. De betaling van de waarborgsom ter plaatse en de terugbetaling ervan, is een afspraak tussen de eigenaar en de huurder.

Annuleren
Annuleren van een boeking is mogelijk tot 8 dagen vóór aanvang van de huurperiode, maar alleen als de huurder in staat is om ter vervanging een andere huurder voor te stellen. De huurder moet ons hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen. Wij zullen niet instemmen met de overdracht aan een persoon of gezelschap, welke niet aan onze eisen voldoet. Bij annulering, 8 weken of korter voor aanvang van de huurperiode, dient de huurder het volledige bedrag zoals vermeld op de factuur te betalen. Wij adviseren u om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Klachten
Heeft u klachten of vragen, neemt u dan contact op met de bedrijfsleiders. Een vroegtijdig vertrek, zonder voorafgaand overleg noch onderlinge overeenstemming tussen partijen, vrijwaart de eigenaar van alle verplichtingen of schadevergoeding.

Aansprakelijkheid
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor eventuele schade en / of ongevallen ter plaatse van het onroerend goed.

Meningsverschillen en juridische kosten
Als de huurder om wat voor reden dan ook niet betaalt, dan ziet de verhuurder zich verplicht een vordering in te stellen voor de achterstallige huursom, vermeerderd met de extra juridische kosten, zijnde 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00. Nederlands recht is van toepassing op de huurvoorwaarden. Eventuele verschillen van mening over de interpretatie van onze huurvoorwaarden of de kwaliteit van het gehuurde worden bij voorkeur geregeld tussen de twee partijen. Indien gerechtelijke stappen noodzakelijk zijn, dan machtigen de betrokken partijen de Vrederechter (Rechtbank Utrecht, Nederland, Europa) om vonnis te vellen.

Aansprakelijkheid redactie
Deze website is met de uiterste zorgvuldigheid samengesteld. De eigenaar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele typefouten, fouten of nalatigheden. Zouden er (bij ons bekende) fouten in onze website zitten die uw boeking beïnvloeden, dan zult u hiervan op de hoogte worden gesteld.

🇫🇷 CONDITIONS

Réservation et paiement
A réception de votre formulaire de réservation et après constatation que la période choisie est encore libre, nous vous contacterons par email pour approfondir votre demande. Seulement après une confirmation de votre part, nous vous enverrons la facture/confirmation de votre réservation. En remplissant le formulaire de réservation, vous confirmez avoir lu, compris et accepté nos conditions de location et de paiement, ainsi que les informations données dans la section Information Générale. L’acompte de 50 % du loyer total doit être viré sur notre compte bancaire dans les sept jours suivant la date de facturation. Le solde doit être dans notre possession au plus tard 8 semaines avant votre arrivée. Le loyer de réservations effectuées dans les 8 semaines avant la date d’arrivée est à régler immédiatement dans sa totalité par virement incluant d’éventuels frais bancaires. Nous nous réservons le droit d’annuler une réservation si le paiement n’est pas effectué dans le délai prévu.
Nous nous réservons également le droit de refuser ou d’annuler votre réservation s’il s’avère que votre groupe est composé dans sa majorité de personnes âgées entre 17 et 21 ans.
L’adresse de votre maison de vacances et le plan
Après réception du solde du loyer, nous vous enverrons l’adresse de la propriété réservée et un plan.
Sur place vous trouverez de l’information touristique sur les sites d’intérêt à visiter. Egalement, les gérants se feront un plaisir de vous renseigner.

Heures d’arrivée et de départ
En général, la maison sera mise à disposition à partir de 17.00 heures le premier jour de la période de location. Les gérants vous fixeront un rendez-vous de vérification pour le samedi matin de votre départ. Un autre jour ne sera pas possible, sauf accord préalable. En cas de départ sans rendez-vous préliminair, la caution vous sera remise ultérieurement.

Règlement de location des propriétaires
Le locataire s’engage à laisser la location propre et dans l’état à son départ; il doit respecter les règles et conditions de location indiquées dans les Renseignements de Location. La propriété louée ne doit pas être occupée par plus de personnes que prévu sur le formulaire de réservation. Même une occupation plus importante temporaire peut annuler la location. Dans ce cas un remboursement n’est pas possible. Le locataire est prié de traiter la maison et ses facilités avec respect et soin. Les frais de dommages causés par le locataire doivent être payés par celui-ci aux propriétaires.
Dans la plupart des cas les propriétaires demanderont une caution. Si le locataire ne respecte pas les règles de location, les propriétaires ont le droit d’exiger qu’il quitte les lieux. Dans ce cas aucun dédommagement ne peut être demandé par le locataire.
Si la propriété est laissée propre et sans dommages au départ et si le locataire a respecté toutes ses obligations, la caution sera rendue à la fin de la période de location.

Prix
Le prix du loyer est indiqué dans le descriptif de la propriété. Nous nous réservons le droit de changer les prix si des changements dans des honoraires/taxes et/ou des taux du change de monnaie nous y forçait.

Caution
La caution pour la propriété entière ou pour Le Manoir separément est à 500 euro, payable en èspèces à l’arrivée.
Si le locataire laisse la propriété propre et sans dommages et s’il a respecté toutes ses obligations, la caution sera remboursée à la fin de la période de location. Des frais supplémentaires nécessaires pour des dommages causés par le locataire ou pour un nettoyage autre qu’inclus dans le prix du loyer, seront soldé avec la caution. Les propriétaires ont le droit de vérifier l’état de la maison louée et de son contenu avant le départ du locataire. Le paiement de la caution sur place et son remboursement est une entente entre les propriétaires/leur représentant et le locataire.

Annulation
Une annulation est possible jusqu’à 8 jours avant le début de la période de location, mais seulement si le locataire peut trouver un remplaçant qui louera la propriété à sa place durant la même période. Une annulation doit être faite le plus rapidement possible par écrit. Nous nous réservons le droit de refuser un remplaçant éventuel si celui-ci ou son groupe ne répond pas à nos exigences. Si l’annulation se fait à moins de huit semaines avant le début de la période de location, le locataire doit payer le montant entier du loyer comme indiqué sur la facture.
Nous vous conseillons de prendre une assurance annulation.

Réclamations
En cas de réclamations ou questions, veuillez contacter les gérants.
Un départ avancé sans avoir consulté les propriétaires/leur représentant ou sans accord mutuel, dégage les propriétaires de toute obligation de dédommagement et/ou de remboursement de loyer en partie ou dans son intégralité.

Responsabilité
Les propriétaires ne sont pas responsables en cas de dommages et/ou d’accidents survenus sur la propriété.
Frais judiciaires supplémentaires et différences d’opinion
Si, pour une raison quelconque, le locataire ne paye pas le loyer, les propriétaires se voient dans l’obligation de prendre des mesures entraînant des frais à hauteur de 15% du montant du avec un minimum de 150 €. Ces frais seront à la charge du locataire. Les conditions de location sont soumises à la législation néerlandaise. Des conflits concernant une mauvaise interprétation des conditions de location et/ou concernant la qualité de la propriété louée seront si possible réglés à l’amiable entre les parties concernées.
Si une procédure judiciaire s’avérait nécessaire, les parties concernées autorisent la Vredesjustitie (Cour des Magistrats à Utrecht, Pays-Bas, Europe) de statuer.

Erreurs de frappe/de contenu sur le site web
Ce site web a été construit avec beaucoup de soin. Les propriétaires ne peuvent être tenus responsables pour des erreurs de frappe, des erreurs de contenu ou des omissions. Si une erreur paraissait sur le site qui pourrait affecter votre séjour et si nous en sommes au courant, nous vous en informerons.

Manoir de Montauriol

Manoir de Montauriol  24540 Biron, Dordogne
FRANCE

Pin It on Pinterest